• Teva Page Title

Emthexate

  • EMTHEXATE 100 mg/ml razt.za inj. viala 50 ml 1x
  • EMTHEXATE 2,5 mg/ml razt.za inj. viala 2 ml 1x  
  • EMTHEXATE 100 mg/ml razt.za inj. viala 10 ml 1x